Toimintaterapia ja toiminnallisuus elämässä

Ytimessä on yksilön, toiminnan ja ympäristön välinen suhde ja painotus yksilön kokemukseen omasta merkityksellisyydestään

Toimintaterapiassa kuntoutus tapahtuu yhteistyössä muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden sekä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Toimintaterapeutti on lailla suojattu ammattinimike, jota saa käyttää vain toimintaterapeuttikoulutuksen suorittanut henkilö (Laki terveydenhuollon ammattinimikkeistöstä). 

Toimintaterapia on asiakaskeskeistä lääkinnällistä kuntoutusta, joka edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia toiminnan avulla. Toimintaterapian päämäärä on mahdollistaa ihmisten osallistuminen jokapäiväisen elämän aktiviteeteissa. Toimintaterapeutit saavuttavat tämän tavoitteen työskentelemällä ihmisten sekä ryhmien kanssa vahvistamalla heidän osallistumistaan heille merkityksellisiin, tärkeisiin tai olennaisiin toimintoihin tai muokkaamalla toimintaa tai ympäristöä edistämään aktiivista, toiminnallista osallistumista. (WFOT 2012)

https://www.wfot.org/about-occupational-therapy

Toimintaterapian teoriatausta on monitieteellinen ja sen perusteet ovat toiminnan tieteessä (occupational science), joka tutkii ihmisen toimintaa arjessa, toiminnan mahdollistavista tekijöistä. Toimintaterapia ja toiminnantiede ovat kiinnostuneita yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Se osoittaa, miten jokainen selviytyy omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Ytimessä on yksilön, toiminnan ja ympäristön välinen suhde ja painotus yksilön kokemukseen omasta merkityksellisyydestään. Toimintaa tarkastellaan suhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen tai fyysiseen ympäristöön. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa yksilön osallisuus yhteiskunnassa tukemalla yksilön muutosta toimijana. 

(Lähde: www.toimintaterapialiitto.fi)

Kuvio 1. Toiminnallisuus keskiössä. 

Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus on toimintaterapian ydintä. Toiminnallisuus mahdollistuu taitojen eli havaittavan toiminnan kautta. Taitojen avulla ihminen toteuttaa toimintoja, jotka muodostavat toimintakokonaisuuksia. Valmiudet ovat ihmisen ominaisuuksia, joiden avulla havaittava toiminta eli taito mahdollistuu. (kuvateksti) (Lähde: Toimintaterapianimikkeistö Nomenklatur för ergoterapi. Nimikkeistöt ja luokitukset Nomenklaturer och klassifikationer Suomen Kuntaliitto (2017) Finlands Kommunförbund (2017) 

Vuorovaikutuksessa tapahtuva toiminnan terapeuttinen käyttö

”Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Asiakkaan ja toimintaterapeutin välisen vuorovaikutussuhteen sekä terapeuttisen toiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia ja tukea asiakasta ylläpitämään ja parantamaan omaa toiminnallista suoriutumistaan. Toimintaterapian tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi, että asiakas selviytyy hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä.”

”Tavoitteena on asiakkaan johdonmukainen ja tarkoituksenmukainen toiminnallinen suoriutuminen, jolloin asiakkaan roolien, toiminnan ja ympäristön vaatimukset ovat sopusoinnussa. Toimintaterapialla tuodaan apua asiakkaan päivittäiseen elämään siten, että asiakas löytää keinoja selviytyä ja hallita toimintoja, jotka liittyvät itsestä huolehtimiseen, asioimiseen ja kotielämään, koulunkäyntiin ja opiskeluun, työkykyyn ja työssä selviytymiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vapaa-ajan viettämiseen, leikkimiseen ja lepoon.” 

(Lähde: Toimintaterapianimikkeistö 2003, Suomen Kuntaliitto, Helsinki)

Yksilöllisen arviointiin perustuvan toimintaterapiasuunnitelman mukaan valitaan toimintaterapian tavoitteet sekä menetelmät, joiden avulla tuetaan yksilön kasvua ja kehitystä, neurologista prosessointia sekä kehon ja mielen yhteyttä, toiminnan avulla sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön vaikuttamista, itsetuntemusta ja -ilmaisua sekä vuorovaikutuksellisuutta. 

Toiminnallisia menetelmiä ovat mm. 

  • aistitietojen jäsentymistä ja kehonhahmottamista edistävät toiminnot,
  • karkea- ja hienomotoriikkaharjoitukset, 
  • visuaalisen hahmottamisen ja tunnetaitojen tehtävät
  • oman toiminnan ohjailua ja vireystilan säätelyä edistävät harjoitukset.

Eläinavusteinen toimintaterapia on terapiaa, jota toteuttaa toimintaterapeutiksi kouluttautunut ammattihenkilö. Se on aina harkittu interventio, jonka tavoitteet ovat asiakkaalle yksilöllisesti määriteltyjä. Eläinavusteisen toimintaterapian interventioissa voidaan harjoitella mm. keskittymistä, sosiaalista vuorovaikutusta ja luottamuksellisen suhteen luomista eläimeen, tunteiden ilmaisemista, nimeämistä ja tulkitsemista sekä vahvistaa itsetuntoa, aistisäätelyä ja karkeamotorisia taitoja.   Eläinavusteisten interventioiden käytöllä on vaikutusta vuorovaikutus-, tunne- ja toiminnanohjaus taitoihin sekä hieno- ja karkea motorisiin taitoihin. Tämän lisäksi keskittyminen, liikkeen koordinaatio, motivaatio ja itsetunto paranee ja asiakkaiden aktiivisuus lisääntyy.                   (Lähde: Eläinavusteisen toimintaterapian arviointikäytänteet, Opinnäytetyö JAMK 9/2015 Hakanen, Johanna ja Huttunen Jenni).

Lisätietoja toimintaterapiasta: Suomen Toimintaterapialiitto ry 

http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: